Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

 

ZBOŽÍ V AKCI

KONTAKTY

MICILAND.CZ
Nerudova 12
602 00 Brno
tel: +420 777 636 019
info@miciland.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě MICILAND.CZ. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Blíže neuvedené se řídí Občasnkým zákoníkem ČR.

Všeobecná ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu MICILAND.CZ je "Kornea, spol. s r.o.", IČ 60740418, DIČCZ60740418  se sídlem Loosova 749/31, 638 00 Brno (dále jen prodávající).

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu MICILAND.CZ (dále jen kupující).

1.3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem ČR, v platném znění.

1.4. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky, jejichž nedílnou součást tvoří i reklamační řád, jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 13.8.2014. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

Předmět smlouvy

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu MICILAND.CZ.

2.3. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu MICILAND.CZ tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho skutečné nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

2.6. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu MICILAND.CZ jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

Objednávka zboží

3.1. Odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva.

3.2. Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.3.Objednávku lze učinit následujícími způsoby: prostřednictvím stránek e-shopu MICILAND.CZ, telefonicky nebo e-mailem.

3.4. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, dodací adresu, e-mailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

3.5. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději následující den po jejím odeslání prodávajícímu, a to stejným způsobem jakým lze objednávku učinit.

Cena a platba

4.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu MICILAND.CZ v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách nezahrnují DPH - prodávající není plátcem DPH.

4.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím.

4.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

a) dobírkou (zboží je zasláno prostřednictvím České pošty nebo Uloženky)

b) v hotovosti při převzetí zboží

c) platbou bezhotovostní převodem na účet

č. účtu: 2501049469/2010
var. symbol: číslo zálohové faktury / objednávky

4.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

4.5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

4.6. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat platbu předem (bankovním převodem) v plné výši nebo zálohově, a to zejména v případě,  kdy hodnota objednaného zboží překročí částku 10.000,- Kč.

Odeslání a odběr zboží, odpovědnost za vady

5.1. V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy.

5.2. V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci, oznámí tuto skutečnost kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice dodávaného zboží kupujícím.

5.3. Při převzetí zásilky kupujícím, doporučujeme zboží od přepravce zkontrolovat, zejména neporušenost obalů a počet balíků. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@miciland.cz, sepsat s dopravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

5.4. Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. V případě nepřevzetí zboží kupujícím, bez udání důvodu, kupující souhlasí se zveřejněním údajů (jméno a příjmení, město, emailová adresa) na webu nespolehlivých zákazníků (http://www.nespolehlivizakaznici.cz) a zároveň bude kupující veden na interní černé listině zákazníků i s dlužnou částkou za dopravu. Prodávající má právo tomuto kupujícímu odmítnout odeslat další objednávky bez platby předem, včetně uhrazení dlužné částky za dopravu z nepřevzaté objednávky. Nepřevzetí zboží je kvalifikováno jako jednostranné porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího.

5.5. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží. Za tím účelem je vystavena zákazníkovi faktura a zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce se splatností 14 dnů. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny smluvní společnosti pro vymáhání pohledávek k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených. Tento nárok vzniká i v případě, že objednávka přesahuje hodnotu splňující podmínky pro odeslání zdarma.

Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

6.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

6.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. V souladu s §1829 obč.z. je kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu MICILAND.CZ i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

7.2. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu nejpozději do 14.dne od převzetí zboží. Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu hradí kupující.

7.3. Zboží musí kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s §458 odst.1 obč. z.).

7.4. Odstoupení od smlouvy zašle kupující nejlépe elektronicky na e-mail info@miciland.cz, popřípadě písemně na adresu provozovny prodávajícího. V obou případech by měl kupující přiložit vyplněný dokument Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.

7.5. Po doručení vráceného zboží (odstoupení od kupní smlouvy) prodávajícímu, bude kupujícímu zaslána částka odpovídající ceně za zaplacené zboží včetně dopravného dle kupní smlouvy, a to do 14 dnů od odstoupení.

Záruční podmínky a vyřízení reklamace

8.1. Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

a) splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

b) zasílání nabídek a novinek obchodu MICILAND.CZ

9.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

9.3. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

10.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu MICILAND.CZ. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu MICILAND.CZ nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

10.2. Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu MICILAND.CZ, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.

10.3.Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu MICILAND.CZ mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.